02144955582 | تماس با ما: 03537260094

حضور پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس در نمایشگاه جامع تعاون

شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس به عنوان یکی از شرکتهای گروه تعاونی پیشگامان با هدف معرفی و ارائه توانمندیهای شرکت و شناسایی و توسعه بازار برای کسب و کارهای تعاونی در این نمایشگاه حضور دارد.