02144955582 | تماس با ما: 03537260094

مجوزها

 گواهی انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

مجوز نظام صنفی رایانه ای استان یزد

گواهی تأیید فنی نرم افزار آکسون گواهی تأیید فنی نرم افزار پرنیان مدرسه
 

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی